č. j. 3 Azs 205/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce M. T., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2004, čj. OAM-3451/VL-20-11-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 Az 225/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 9. 2005, č. j. 64 Az 225/2004-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 12. 2004, čj. OAM-3451/VL-20-11-2004, byla zamítnuta žádost žalobce (dále též stěžovatel ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (pozn. soudu: S účinností od 1. 9. 2006 byl v zákoně o azylu termín azyl nahrazen pojmem mezinárodní ochrana ). Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 9. 2005, č. j. 64 Az 225/2004-21, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, v níž mj. požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 5. 1. 2006, č. j. 64 Az 225/2004-33, Krajský soud v Ostravě stěžovateli neustanovil zástupce z řad advokátů, neboť stěžovatel soudu nezaslal vyplněný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Stěžovatel napadl toto usnesení kasační stížností, a předložil soudu procesní plnou moc udělenou advokátovi Mgr. Petru Dětkovi. Kasační stížnost směřující proti usnesení o neustanovení zástupce odmítl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 8. 2006, č. j. 5 Azs 109/2006-49, jako opožděně podanou. Poté krajský soud vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho zástupce k odstranění vad kasační stížnosti podané proti rozsudku ze dne 20. 9. 2005, č. j. 64 Az 225/2004-21. Podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 30. 11. 2006 však zástupce stěžovatele soudu sdělil,

že žalobci vypověděl plnou moc pro zastoupení v řízení a že žalobce v současné době nezastupuje v tomto ani v žádném jiném řízení. Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 24. 1. 2007, č. j. 64 Az 225/2004-58, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil chybějící zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti a odstranil vady kasační stížnosti spočívající v nedostatečné konkretizaci stížnostních důvodů. Stěžovatel byl poučen, že v případě, že nebude zastoupen advokátem, a neodstraní vady kasační stížnosti, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo stěžovateli doručeno právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 29. 1. 2007. Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi nepředložil ani neodstranil vady kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu