č. j. 3 Azs 201/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové, v právní věci žalobce: M. D., zastoupeného JUDr. Milenou Kopeckou, advokátkou se sídlem Liberec, tř. 1 máje 97, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Az 716/2003, o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ze dne 3. 2. 2003 č.j. OAM-140/AŘ-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 5. 2006 č. j. 15 Az 716/2003-47,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 30. 5. 2006 č. j. 15 Az 716/2003-47 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále i stěžovatel ) proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 3. 2. 2003 č.j. OAM-140/AŘ-2002, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 4. 10. 2001 č.j. OAM-8015/VL-11-04-2001 o neudělení azylu dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem podal stěžovatel dne 26. 9. 2006 kasační stížnost. Podáním ze dne 3. 1. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 5. 1. 2007, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět a navrhl zastavení řízení o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu