č. j. 3 Azs 20/2007-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. 60 Az 68/2005-31 ze dne 10. 10. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. 5. 2006, č. j. 60 Az 68/2005-17, zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále též stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2005, č.j. OAM-909/VL-07-11-2005. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost, v níž požádala soud o ustanovení bezplatného právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v Ostravě ji vyzval k prokázání majetkových a osobních poměrů, žalobkyně však ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagovala. Soud proto její žádost usnesením ze dne 10. 10. 2006, č. j. 60 Az 68/2005-31, zamítl. Zároveň stěžovatelku vyzval, aby doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a jeho prostřednictvím doplnila chybějící náležitosti kasační stížnosti, tedy vymezila rozsah, v jakém rozhodnutí soudu napadá, a specifikovala důvody kasační stížnosti.

Toto usnesení Krajského soudu v Ostravě napadla stěžovatelka včas podanou kasační stížností, která však nebyla opatřena jejím vlastnoručním podpisem. Krajský soud proto stěžovatelku v souladu s § 108 odst. 1 s. ř. s. vyzval k odstranění této vady, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Zároveň ji poučil o tom, že neodstraní-li nedostatek svého podání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 30. 11. 2006, stěžovatelka však zůstala nečinná a do dnešního dne podpis na kasační stížnosti nedoplnila.

Kasační stížnost musí obsahovat jak obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 3 s. ř. s., tak zvláštní náležitosti stanovené v § 106 s. ř. s. Jednou z povinných náležitostí každého podání je i podpis toho, kdo podání činí. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. není-li podání ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

V projednávané věci nebyla kasační stížnost opatřena podpisem, ačkoli je tento základní náležitostí podání. V důsledku chybějícího podpisu není možno zjistit, zda kasační stížnost byla skutečně projevem vůle stěžovatelky. Krajský soud ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. vyzval stěžovatelku k odstranění tohoto nedostatku podání ve stanovené lhůtě. Stěžovatelka výzvu soudu nerespektovala, vadu kasační stížnosti neodstranila. Absence podpisu na kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podání, který se však na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s ve spojení s ust. § 106 odst. 3 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 14. února 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu