3 Azs 191/2017-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Y. S., zastoupeného JUDr. Rudolfem Postlem, advokátem se sídlem Podbořany, Masarykovo náměstí 14, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. 17 A 54/2017-28,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Rudolfu Postlovi s e u r č u j e odměna za zastupování ve výši 7.279 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení nese stát.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. 17 A 54/2017-28, jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2017, č. j. OAM-71/LE-LE05-LE05-PS-2017. Tímto rozhodnutím byl stěžovatel podle § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců, přičemž doba trvání zajištění byla podle § 46a odst. 5 téhož zákona stanovena do 6. 8. 2017. Podáním ze dne 2. 8. 2017, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 8. 2017, vzal stěžovatel prostřednictvím ustanoveného zástupce kasační stížnost zpět.

[2] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

[3] Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

[6] Nejvyšší správní soud ustanovil stěžovateli k jeho žádosti zástupce z řad advokátů; náklady řízení v tomto případě hradí stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Výše těchto nákladů spočívá v odměně advokáta za dva úkony právní služby (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, zpětvzetí kasační stížnosti) v částce 6.200 Kč [§ 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů], v náhradě jeho hotových výdajů v celkové částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), v náhradě cestovních výdajů v částce 284 Kč [§ 13 odst. 4 téže vyhlášky] a v náhradě za promeškaný čas v částce 200 Kč [§ 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 téže vyhlášky]; celkem tedy 7.279 Kč. Vzhledem k tomu, že advokát nedoložil, že by byl plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštních právních předpisů, proto Nejvyšší správní soud nepřistoupil k navýšení jeho nároku o částku odpovídající příslušné dani. Částka 7.284 Kč bude ustanovenému advokátu vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2017

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu