č. j. 3 Azs 19/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. S., zastoupeného JUDr. Davidem Černým, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 343/6, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2005 č. j. OAM-1985/VL-07-P07-2004, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Az 10/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2005 č. j. 30 Az 10/2005-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 18. 10. 2005 č. j. 30 Az 10/2005-35, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále i stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2005 č. j. OAM-1985/VL-07-P07-2004, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, a zároveň na něj nebyla vztažena překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal stěžovatel dne 2. 11. 2005 kasační stížnost (krajskému soudu byla doručena 4. 11. 2005). Podáním učiněným dne 3. 5. 2006 u krajského soudu, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 22. 5. 2006, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět a navrhl, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. první s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu