č. j. 3 Azs 18/2006-94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Y. Ch., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2005, č. j. 30 Az 114/2004-69,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem ze dne 31. 5. 2005 zamítl Krajský soud v Hradci Králové žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 26. 7. 2004, č. j. OAM-4952/VL-07-K04-2002. Citovaným rozhodnutím správního orgánu žalobci nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Rozsudek byl doručen zástupkyni žalobce advokátce Mgr. P. D. dne 9. 6. 2005.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost osobně na podatelně Krajského soudu v Hradci Králové dne 27. 6. 2005. Důvody dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. ve svém podání neuvedl s tím, že je upřesní později.

Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V daném případě byl napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové žalobci doručen ve čtvrtek 9. 6. 2005, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byl čtvrtek 23. 6. 2005. Zákonná lhůta k podání kasační stížnosti tak uběhla žalobci marně, kasační stížnost podaná dne 27. 6. 2005 je opožděná. Nejvyšší správní soud ji proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu