3 Azs 178/2015-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: M. O. E., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2014, č. j. OAM-333/ZA-ZA04-K03-2014, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 7. 2015, č. j. 32 Az 37/2014-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Náklady spojené s ustanovením opatrovníka žalobkyni nese stát.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností žalobkyně (dále též stěžovatelka ) napadla v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 10. 2014, č. j. OAM-333/ZA-ZA04-K03-2014. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Ve své kasační stížnosti stěžovatelka požádala o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 22. 10. 2015, č. j.-34, Nejvyšší správní soud její žádost zamítl, neboť dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila svou procesní povinnost doložit soudu, že nemá dostatečné prostředky na úhradu právního zastoupení pro řízení o kasační stížnosti, neboť její prohlášení o majetkových poměrech ze dne 20. 10. 2015 vyznívá nepřesvědčivě a nevěrohodně.

Nejvyšší správní soud tímto usnesením stěžovatelku dále vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Současně ji poučil, že pokud nebude nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude její kasační stížnost odmítnuta v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 120 s. ř. s. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 27. 10. 2015, ta však na výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala, plnou moc nepředložila ani do dne rozhodnutí soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatelka však nebyla zastoupena advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Nejvyšší správní soud ji vyzval k odstranění této vady ve stanovené lhůtě, stěžovatelka ale výzvu soudu nerespektovala, do dnešního dne plnou moc udělenou advokátovi nepředložila.

Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatelky v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Žalobkyni byl po dobu, kdy byla neznámého pobytu, ustanoven opatrovník Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb. Tomu byla přiznána odměna za zastupování ve výši 968 Kč samostatným usnesením. Vzhledem k tomu, že byla kasační stížnost odmítnuta, nese podle ustanovení § 60 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tyto náklady stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. listopadu 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu