č. j. 3 Azs 174/2004-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce N. X. B, zastoupeného Mgr. Darinou Kučerovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2003, č. j. 15 Az 331/2003-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2003, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 12. 2002, č. j. OAM-1557/AŘ-2001. Ve správním řízení nebyl udělen stěžovateli azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1995 Sb. a zároveň bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti dovozoval stěžovatel důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř s. Navrhl proto zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 2. 11. 2004 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle stěžovatele obsažený v jeho podání ze dne 2. 11. 2004 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). s. ř. s.).

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD 657 40 Brno, Masarykova 31 telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361 e-mail: podatelna@nssoud.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem Tř. Národního odboje 1274 400 92 Ústí nad Labem ke sp. zn. 15 Az 331/2003 V Brně dne 17. 1. 2005 č. j.-51 socialistická republika, t. č. bytem Pražská 15, Jiříkov, zastoupeného Mgr. Darinou Kučerovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2003, č. j. 15 Az 331/2003-20

V právní věci shora uvedené vracíme spis Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 Az 331/2003 spolu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2005, č. j.-48 o kasační stížnosti žalobce v potřebném počtu stejnopisů. Rozhodnutí doručte účastníkům řízení.

JUDr. Jaroslav Vlašín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Alena Smejkalová

Příloha: spis KS v Ústí nad Labem sp. zn. 15 Az 331/2003 4 x stejnopis usnesení NSS č. j.-48