č. j. 3 Azs 169/2005-82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném v předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: R. B. JUDr. Petrem Práglem, advokátem, se sídlem Dlouhá 5, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 7. 2004, č. j. 15 Az 707/2003-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Petru Práglovi s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1075 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 31. 3. 2003 č. j. OAM-640/VL-11-04-2003. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti dovozoval žalobce existenci důvodů dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního však k věci neuvedl. Na kasační stížnosti také chybí vlastnoruční podpis žalobce.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 10. 2005 byl žalobci ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti-advokát JUDr. Petr Prágl. Následným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem byl pak žalobce vyzván, aby prostřednictvím svého zástupce odstranil nedostatky podané kasační stížnosti a zkonkretizoval stížní důvody podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. V doplňku kasační stížnosti ze dne 20. 3. 2006 zástupce žalobce upřesnil, že napadá rozsudek krajského soudu z důvodu uvedeného v ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., tedy pro vady řízení před soudem, které spočívaly v tom, že bylo porušeno ust. § 51 odst. 1 s. ř. s.

Z přípisu Policie ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Praha 3, Nejvyšší správní soud zjistil, že poslední evidovanou adresou pobytu žalobce bylo P. s. Č. ú., o. T., ze kterého však žalobce dne 1. 11. 2004 odešel a jeho současné místo pobytu není známo. Žalobce měl vydáno vízum za účelem strpění platné od 16. 12. 2004 do 15. 12. 2005. Nedostatek podpisu na kasační stížnosti se v důsledku neznámého pobytu žalobce nepodařilo odstranit.

Podle § 33 zák. č. 325/1999 Sb. ve znění platném do 13. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro postup dle výše citovaného ustanovení zákona jsou splněny. Z posledně evidované adresy pobytu odešel žalobce již dne 1. 11. 2004, vízum za účelem strpění mu vypršelo dne 15. 12. 2005. Bez přítomnosti žalobce přitom nelze odstranit nedostatek jeho podání spočívající v absenci podpisu, který je základní náležitostí podání ve smyslu ust. § 37 odst.3 s. ř. s. Kasační stížnost tak nelze meritorně projednat. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle výše citovaného ust. § 33 zák. č. 325/1999 Sb. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Petru Práglovi pak přiznal odměnu za jeden hlavní úkon právní služby podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 1000 Kč k němuž náleží 1 x náhrada hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky ve výši 75 Kč, celkem tedy 1075 Kč. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu