č. j. 3 Azs 163/2006-77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně E. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2004, čj. OAM-2922/VL-10-15-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 Az 193/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2005, č. j. 59 Az 193/2004-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 18. 10. 2004, čj. OAM-2922/VL-10-15-2004, byla zamítnuta žádost žalobkyně (dále též stěžovatelka ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2005, č. j. 59 Az 193/2004-19, byla jako nedůvodná zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného.

Proti rozsudku podala stěžovatelka včasnou kasační stížnost, v níž mj. požádala soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti; současně stěžovatelka požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Dne 24. 2. 2006 byl stěžovatelce doručen krajským soudem zaslaný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a stěžovatelka byla vyzvána, aby vyplněný formulář ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení vrátila zpět krajskému soudu. Stěžovatelka však formulář zpět soudu nezaslala a proto byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2006, č. j. 59 Az 193/2004-64, rozhodnuto o tom, že se stěžovatelce neustanovuje zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 5. 4. 2006. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2006, č. j. 59 Az 193/2004-71, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a jeho prostřednictvím doplnila kasační stížnost o údaj, kdy bylo rozhodnutí doručeno a o rozsah a důvody napadení rozsudku krajského soudu. Stěžovatelka byla soudem řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě nepředložení plné moci a nedoložení požadovaných skutečností. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 27. 5. 2006. Stěžovatelka na toto usnesení nereagovala a plnou moc soudu nepřeložila ani neodstranila vady kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložila soudu plnou moc udělenou advokátovi; sama přitom neprokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu