3 Azs 16/2006-1

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. O., zastoupeného JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2004, čj. OAM-2825/VL-07-19-2004, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Az 257/2004, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 257/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného uvedeným v záhlaví tohoto usnesení nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů; současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 257/2004-28, byla žaloba žalobce směřující proti tomuto rozhodnutí odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť soud po uplynutí lhůty pro podání žaloby označil chybějící náležitosti žaloby za neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Pokus o doručení výše uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně stěžovateli byl učiněn dne 14. 11. 2005 na jím uvedenou adresu, přičemž stěžovatel nebyl zastižen a zásilka byla proto uložena a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení; stěžovatel zásilku ve stanovené lhůtě nepřevzal a vyzvedl si ji na poště až dne 29. 11. 2005. Právní fikce doručení rozhodnutí nastala tedy podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. ve čtvrtek dne 24. 11. 2005. Dne 12. 12. 2005 podal stěžovatel osobně u Krajského soudu v Brně kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení včetně návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je čtvrtek dne 24. 11. 2005, kdy nastala právní fikce doručení usnesení žalobci podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v pátek dne 25. 11. 2005 a skončila ve čtvrtek dne 8. 12. 2005. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 8. 12. 2005, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Brně až dne 12. 12. 2005. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Skutečnost, že si žalobce dne 29. 11. 2005 na poště zásilku obsahující kasační stížností napadené usnesení převzal, neměla vzhledem k doručení rozhodnutí právní fikcí vliv na běh lhůt pro doručení ani pro podání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Brně dne 1. března 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu