č. j. 3 Azs 155/2006-48

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: C. K. C., zastoupeného Mgr. Bohuslavem Rollem, advokátem, se sídlem Chomutov, Mostecká 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 28 Az 86/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2005, č. j. OAM-1545/VL-20-K01-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2006, č. j. 28 Az 86/2005-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2006, č. j. 28 Az 86/2005-29 byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2005, č. j. OAM-1545/VL-20-K01-2005, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci.

Z předloženého soudního spisu plyne, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2005, č. j. 28 Az 86/2005-29 byl žalobci doručen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst. 1, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) dne 14. 4. 2006. V rozsudku byl žalobce řádně poučen o možnosti podat ve lhůtě dvou týdnů po doručení kasační stížnost ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Žalobce podal dne 25. 5. 2006 k poštovní přepravě kasační stížnost proti citovanému rozsudku, kterou adresoval Okresnímu soudu v Hradci Králové, který ji obdržel dne 26. 5. 2006 a jako soud nepříslušný ji dne 1. 6. 2006 postoupil soudu příslušnému, tedy Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty dle odst. 3 citovaného ustanovení nejblíže následující pracovní den.

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

V projednávaném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení rozsudku, tj. pátek 14. 4. 2006, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 28. 4. 2006. V této lhůtě musela být kasační stížnost podána u soudu, který rozsudek vydal, tedy u Krajského soudu v Hradci Králové. Kasační stížnost však byla žalobcem zaslána dne 25. 5. 2006 Okresnímu soudu v Hradci Králové a teprve tímto soudem byla postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové dne 1. 6. 2006, tedy již po zákonem stanovené lhůtě.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, což se v daném případě, jak je vyloženo výše, nestalo.

V dané věci není rozhodující, že krajský soud nadbytečně doručil rozsudek prostřednictvím Policie České republiky stěžovateli do místa jeho bydliště dne 17. 5. 2006, neboť právní účinky mělo již první náhradní doručení rozsudku (viz výše). Ostatně kasační stížnost byla nepříslušným adresátem předána krajskému soudu až 1. 6. 2006, tedy po uplynutí dvou týdnů od tohoto druhého nadbytečného doručení.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu