3 Azs 153/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobců a) R. Y., b) nezl. O. Y., oba zastoupeni Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Helénská 1799/4, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2015, č. j. 4 Az 6/2015-30,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadli žalobci v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2015, č. j. OAM-375/ZA-Za15-K07-2014, z toho důvodu, že neobsahovala veškeré obligatorní náležitosti a v soudem stanovené lhůtě k jejímu doplnění nedošlo.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 8. 2015, označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j.: 4 Az 22/2015-30 žalobci prostřednictvím ustanoveného zástupce uvedli, že po zvážení všech okolností se rozhodli ke zpětvzetí kasační stížnosti. Navrhují, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o tom, co měli stěžovatelé na mysli. Přestože je v podání, kterým vzali svou kasační stížnost zpět, uvedeno nesprávné číslo jednací napadeného usnesení Městského soudu v Praze, je z textu podání zřejmé, že cílem je zastavit řízení vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn.. Identifikace případu v souladu s řízením, vedeným u Městského soudu v Praze, byla samotnými stěžovateli provedena jednoznačně uvedením správného čísla jednacího rozhodnutí Městského soudu v Praze v doplnění nyní posuzované kasační stížnosti ze dne 20. 7. 2015, takže uvedení jiné spisové značky řízení zjevně představuje omyl v důsledku přehlédnutí nebo chybu v psaní. Zdejší soud tedy považuje za nepochybné, obsahem soudního spisu prokázané, že žalobci vzali zpět kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2015, č. j. 4 Az 6/2015-30, a učinili tak dříve, než bylo o kasační stížnosti rozhodnuto. Proto Nejvyšší správní soud řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 12. srpna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu