č. j. 3 Azs 153/2006-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobkyně: E. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 56 Az 148/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2005, č. j. OAM-1613/VL-10-04-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2006, č. j. 56 Az 148/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 1. 2006, č. j. 56 Az 148/2005-18 zastavil řízení o žalobě podané žalobkyní (dále i stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2005, č. j. OAM-1613/VL-10-04-2005, kterým nebyl žalobkyni udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně podala žalobkyně včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádala o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Krajský soud proto zaslal stěžovatelce formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o žádosti o ustanovení právního zástupce s výzvou, aby jej vyplnila a zaslala soudu zpět ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy, a také aby sdělila, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na výživu a ošacení, a svá tvrzení doložila listinnými důkazy. Dne 18. 5. 2006 byl krajskému soudu doručen formulář, v němž stěžovatelka uvedla, že nemá žádné příjmy, že nesehnala práci, že je finančně podporována přáteli. Jelikož stěžovatelka svá tvrzení neprokázala žádnými listinnými důkazy ani nesdělila, jakým způsobem a v jaké výši hradí náklady za ubytování, krajský soud usnesením ze dne 18. 5. 2006, č. j. 56 Az 148/2005-46 její návrh na ustanovení zástupce zamítl. Současně krajský soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení odstranila nedostatek svého podání-kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupena advokátem, a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Z předloženého soudního spisu ve věci plyne, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2006, č. j. 56 Az 148/2005-46 bylo stěžovatelce doručeno dne 24. 5. 2006, přičemž ona na výzvu soudu ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagovala.

V řízení o kasační stížnosti musí byt podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatelka však nebyla zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. stěžovatelku řádně vyzval a stanovil jí lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Stěžovatelka výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektovala, vadu kasační stížnosti neodstranila. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu