č. j. 3 Azs 151/2006-81

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně M. A., zastoupené Mgr. Andrejem Perepečenovem, advokátem, se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2004, č. j. OAM-2779/VL-20-ZA08-2004, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 36 Az 241/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2006, č. j. 36 Az 241/2004-62,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též stěžovatelka ) kasační stížností podanou osobně dne 13. 6. 2006 u Krajského soudu v Brně napadá rozsudek tohoto soudu, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2004, č. j. OAM-2779/VL-20-ZA08-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů; současně na žalobkyni nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Žalobkyně byla v průběhu řízení před soudem prvního stupně nejprve zastoupena ustanovenou advokátkou JUDr. Radanou Pekárkovou, po nařízení jednání ve věci samé však stěžovatelka soudu předložila plnou moc udělenou pro toto řízení před soudem advokátovi Mgr. Andreji Perepečenovi.

Výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně byl zástupci stěžovatelky Mgr. Andreji Perepečenovi doručen do vlastních rukou dne 22. 5. 2006. Jelikož se v rozsudku určovala také odměna původně ustanovené zástupkyně JUDr. Radany Pekárkové, byl předmětný rozsudek dne 30. 5. 2006 doručen do vlastních rukou také této původně ustanovené zástupkyni. Dne 12. 6. 2006 podala stěžovatelka na poště kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku včetně návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Toto zjištění předchází případnému rozhodování o přijatelnosti kasační stížnosti ve věci azylu ve smyslu § 104a s. ř. s. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pondělí dne 22. 5. 2006, kdy byl rozsudek doručen do vlastních rukou zástupci žalobkyně Mgr. Andreji Perepečenovi. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet v úterý dne 23. 5. 2006 a skončila v pondělí dne 5. 6. 2006. Kasační stížnost tedy měla být žalobkyní podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 5. 6. 2006, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatelka však podala kasační stížnost na poště až dne 12. 6. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Skutečnost, že původně ustanovené zástupkyni JUDr. Radaně Pekárkové byl rozsudek doručen dne 30. 5. 2006, nemá vliv na běh lhůty pro podání kasační stížnosti, neboť zastoupení touto původně ustanovenou zástupkyní skončilo předložením plné moci udělené stěžovatelkou advokátovi Mgr. Andreji Perepečenovi.

Návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se soud nezabýval, neboť podle § 32 odst. 5 zákona o azylu ve znění účinném ode dne 13. 10. 2005 má podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ve věci azylu odkladný účinek.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu