3 Azs 15/2013-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: V. B., zastoupen JUDr. Annou Doležalovou, MBA., advokátkou se sídlem Jablonského 604/7, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2012 č. j. OAM-363/LE-LE05-ZA04-2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2013, č. j. 33 Az 12/2012-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Anně Doležalové, MBA., advokátce se sídlem Jablonského 604/7, Plzeň, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování.

Odůvodnění:

Včas podanou, kasační stížností se žalobce (dále stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále krajský soud ), kterým bylo řízení o žalobě zastaveno z důvodu neznámého pobytu stěžovatele ve smyslu § 33 odst. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 7. 2013 označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že se po pečlivém zvážení své situace rozhodl ukončit řízení o udělení mezinárodní ochrany a bere proto kasační stížnost zpět. Navrhuje, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že sám stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět dříve, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno. Okolnosti dle druhé věty citovaného ustanovení v posuzované věci nepřicházejí v úvahu.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 3. 7. 2013, čj.-25 byla stěžovateli k ochraně jeho práv ustanovena zástupkyně JUDr. Anna Doležalová, MBA, advokátka. Dle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě náklady zastoupení stát. Vzhledem k tomu, že jmenovaná advokátka žádný z úkonů právní služby, dle § 11 vyhlášky č. 177/1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), neučinila, odměna za zastupování jí v daném případě nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 7. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu