č. j. 3 Azs 15/2006-70

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: S. N., zastoupené Mgr. Ilonou Aubrechtovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Klausova 15/2541, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2005 č. j. 30 Az 103/2004-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně advokátce Mgr. Iloně Aubrechtové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. 5. 2005 č. j. 30 Az 103/2004-28 zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále i stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2004 č. j. OAM-1099/VL-10-K03-2004, kterým nebyl žalobkyni udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podala stěžovatelka kasační stížnost osobně u krajského soudu dne 22. 6. 2005. Podáním ze dne 14. 3. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 3. 2006, vzala stěžovatelka uvedenou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové stěžovatelce k její žádosti ustanovil zástupcem advokáta pro řízení o kasační stížnosti, náklady řízení v tomto případě hradí stát. Náklady spočívají v odměně za dva úkony právní služby v částce 2000 Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a v náhradě hotových výdajů v částce 150 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem 2150 Kč. Tato částka bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně Mgr. Ilony Aubrechtové do 1 měsíce od právní moci rozsudku

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu