č. j. 3 Azs 146/2006-79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobce: N. I. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 56 Az 180/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2005, č. j. OAM-1463/VL-20-04-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2006, č. j. 56 Az 180/2005-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 1. 2. 2006, č. j. 56 Az 180/2005-27 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále i stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2005, č. j. OAM-1463/VL-20-04-2005, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně podal žalobce včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Krajský soud proto zaslal žalobci formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o žádosti o ustanovení právního zástupce s výzvou, aby jej vyplnil a zaslal soudu zpět ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Dne 12. 5. 2006 byl krajskému soudu doručen vyplněný formulář, v němž stěžovatel uvedl, že nemá žádné příjmy, že podle zákona o azylu je možno pracovat až po 365 dnech, on je v azylové proceduře teprve osm měsíců, z tohoto důvodu nemůže pracovat, že není schopen si platit advokáta, proto žádá o ustanovení bezplatného advokáta, a že peníze na stravu mu posílá bratr a nájemné za něj platí spolubydlící. Stěžovatel však svá tvrzení neprokázal žádnými listinnými důkazy, proto Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 5. 2006, č. j. 56 Az 180/2005-70 jeho návrh na ustanovení zástupce zamítl. Současně krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení odstranil nedostatek svého podání-kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

Z předloženého soudního spisu ve věci plyne, že usnesení krajského soudu ze dne 31. 5. 2006, č. j. 56 Az 180/2005-70 bylo stěžovateli doručeno ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst.1, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) dne 19. 6. 2006, přičemž žalobce na výzvu soudu ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval.

V řízení o kasační stížnosti musí byt podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně vyzval a stanovil mu lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektoval, vadu kasační stížnosti neodstranil. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu