č. j. 3 Azs 14/2005-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: A. A., zastoupen JUDr. Alenou Strnadovou, advokátkou se sídlem Liberec, Tovaryšský vrch 1358/3 proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2004 č. j. 29 Az 4/2004-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2004 č. j. 29 Az 4/2004-18 byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2004 č. j. OAM-1416/VL-18-04-2004, kterým byla zamítnuta žádost o udělení azylu žalobci dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z předloženého soudního spisu plyne, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2004 č. j. 29 Az 4/2004-18 byl žalobci doručen do vlastních rukou dne 12. 11. 2004, což žalobce stvrdil svým vlastnoručním podpisem na doručence. V rozsudku byl žalobce řádně poučen o možnosti podat ve lhůtě do dvou týdnu po doručení kasační stížnost ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Žalobce podal dne 26. 11. 2004 k poštovní přepravě kasační stížnost proti citovanému rozsudku, kterou adresoval Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud v Ostravě kasační stížnost obdržel dne 29. 11. 2004, jako soud nepříslušný ji postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové, jemuž byla doručena dne 2. 12. 2004.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední ustanovení nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ustanovení § 106 odst. 4 se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

V projednávaném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení rozsudku, tj. pátek 12. 11. 2004, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 26. 11. 2004. V této lhůtě musela být kasační stížnost podána u soudu, který rozsudek vydal, tedy u Krajského soudu v Hradci Králové. Kasační stížnost však byla žalobcem zaslána v poslední den lhůty pro její podání (dne 26. 11. 2004) Krajskému soudu v Ostravě a teprve ten kasační stížnost správně postoupil soudu příslušnému (Krajskému soudu v Hradci Králové), kterému byla doručena až dne 2. 12. 2004, tedy po zákonem stanovené lhůtě.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, což se v daném případě, jak je vyloženo výše, nestalo.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu