č. j. 3 Azs 136/2006-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: Y. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2004, č. j. OAM-3332/VL-07-12-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 Az 218/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2005, č. j. 61 Az 218/2004-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 11. 2004, č. j. OAM-3332/VL-07-12-2004, byla zamítnuta žádost žalobce (dále též stěžovatel ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2005, č. j. 61 Az 218/2004-18, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného.

Proti rozsudku podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, v níž mj. požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Dne 13. 4. 2006 byl žalobci doručen krajským soudem zaslaný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a stěžovatel byl vyzván, aby vyplněný formulář ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení vrátil zpět krajskému soudu. Stěžovatel však formulář zpět soudu nezaslal a proto byla usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 5. 2006, č. j. 61 Az 218/2004-39, jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítnuta a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupce a předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen, že v případě, že nebude zastoupen advokátem, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo stěžovateli doručeno právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 15. 5. 2006. Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi nepředložil ani nenapadl kasační stížností usnesení, jímž byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Toto rozhodnutí přecházelo posuzování přijatelnosti kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu