3 Azs 122/2015-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: Y. S., zastoupené Mgr. Petrem Pleštilem, advokátem se sídlem Praha 5, Ovčí Hájek 2172, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech cizinců se sídlem Praha 4, náměstí Hrdinů 1634/3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2014, č. j: MV-70668-3/SO-2014, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze z 28. 4. 2015, č. j. 11A 201/2014-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 28. 4. 2015, č. j. 11A 201/2014-24, odmítl pro opožděnost žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2014, č. j: MV-70668-3/SO-2014. Toto usnesení bylo žalobkyni (resp. jejímu zástupci) doručeno dne 28. 4. 2015. Žalobkyně (dále též stěžovatelka ) proti uvedenému usnesení podala dne 19. 5. 2015 kasační stížnost ke Krajskému soudu v Praze; krajský soud následně dne 22. 5. 2015 postoupil kasační stížnost Městskému soudu v Praze.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též s. ř. s. ), platí, že kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

V případě stěžovatelky bylo nezbytné, aby její kasační stížnost byla odeslána v zákonné lhůtě (tj. nejpozději dne 12. 5. 2015) alespoň Městskému soudu v Praze. Stěžovatelka však kasační stížnost podala až 19. 5. 2015, navíc tak učinila nesprávně u Krajského soudu v Praze. Městskému soudu v Praze tedy byla odeslána kasační stížnost dne 20. 5. 2015, tedy až 8 dní po uplynutí lhůty k jejímu podání.

Nejvyšší správní soud z těchto důvodů kasační stížnost stěžovatelky pro opožděnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 17. června 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu