č. j. 3 Azs 115/2005-85 USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: N. H. P., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Krůškem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Jaltská 7, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2005 č. j. OAM-361/VL-10-05-2005, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 59 Az 9/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006 č. j. 59 Az 9/2005-47,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 17. 2. 2006 č. j. 59 Az 9/2005-47 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále i stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2005 č. j. OAM-361/VL-10-05-2005, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, a zároveň na něj nebyla vztažena překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Plzni podal stěžovatel dne 29. 3. 2006 kasační stížnost. Podáním ze dne 31. 5. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 5. 6. 2006, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu