č. j. 3 Azs 115/2005-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobců: D. C., . a I. J., zastoupen zákonným zástupcem D. C., oba právně zastoupeni Mgr. Alešem Dostálem, advokátem se sídlem Klíšská 12, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 10. 2004 č. j. 14 Az 262/2003-46,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadli oba žalobci rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 10. 2004, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 15. 7. 2003 č. j. OAM-1828/AŘ-2002. Citovaným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobců a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 9. 2001 č. j. OAM-1741/VL-14-P08-2000, jímž žalobcům nebyl udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1995 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ně nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti žalobci dovozovali existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. a navrhovali proto, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zrušen.

Podáním ze dne 9. 11. 2005 vzali pak žalobci kasační stížnost zpět a navrhli, aby řízení o ní bylo zastaveno. Zároveň požádali o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Projev vůle obou žalobců obsažený v jejich podání ze dne 9. 11. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Zpětvzetí návrhu bylo učiněno všemi žalobci, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem samostatným usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. prosince 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu