3 Azs 11/2013-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: S. A. A., zastoupeného JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem, se sídlem Na Lávkách 778, Kostelec nad Orlicí, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 9. 2012, č. j. OAM-194/LE-LE18-LE05-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2013, č. j. 49 Az 25/2012-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Pavlu Švandrlíkovi s e p ř i z n á v á odměna a hotové výdaje za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 8.228 Kč. Přiznaná částka bude na účet advokáta vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dní od právní moci tohoto usnesení. Náklady zastoupení nese stát.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 1. 2013, č. j. 49 Az 25/2012-40 zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 9. 2012, č. j. OAM-194/LE-LE18-LE05-2012, jímž žalovaný správní orgán žalobci neudělil mezinárodní ochranu podle §12, §13, §14, §14a a §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů; včasnou kasační stížnosti se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení rozsudku krajského soudu.

Stěžovatel u všech podání adresovaných Nejvyššímu správnímu soudu uváděl místo pobytu Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí , a to naposledy 15. 5. 2013, kdy požádal o ustanovení zástupce pro povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti a Nejvyššímu správnímu soudu současně sdělil, že v pobytovém středisku se nenachází, pobývá u známých v Praze, nemůže si dovolit platit nájemné, případně ubytování. Přesto jinou adresu pobytu kasačnímu soudu nesdělil.

V dalším průběhu řízení pak Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelovo místo pobytu je neznámé, neboť stěžovatel dne 22. 3. 2013 skutečně odešel z pobytového střediska, jehož adresa je posledním známým místem pobytu stěžovatele. Tuto skutečnost Nejvyšší správní soud ověřil z evidenční karty stěžovatele vedené v informační databázi Ministerstva vnitra a též sdělením Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 19. 6. 2013, č. j. CPR-6441-483/ČJ-2013-930011.

Podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s. ) ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Jelikož Nejvyšší správní soud nezjistil místo pobytu poté, co stěžovatel (žalobce) opustil pobytové středisko, řízení o kasační stížnosti z tohoto důvodu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovateli byla usnesením Nejvyššího správního soudu č. j.-22 ze dne 24. 5. 2013 zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti ustanovena advokátka, hotové výdaje zástupkyně a odměnu za zastupování stěžovatele platí v takovém případě stát podle § 35 odst. 8 s. ř. s.

Česká advokátní komora a advokátka sdělily Nejvyššímu správnímu soudu, že od 12. 6. 2013 má pozastaven výkon advokacie ustanovená advokátka JUDr Michaela Tošovská, jejím zástupcem se stal bývalý zaměstnavatel JUDr. Pavel Švandrlík na základě dohody ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Nejvyšší správní soud přiznal výši odměny za poskytnutí právních služeb podle § 11 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), za dva úkony právní služby učiněné v řízení o kasační stížnosti spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a podání ve věci doplněním kasační stížnosti dne 13. 6. 2013 ve výši 2 x 3.100 Kč, a dále přiznal i náhradu hotových výdajů ve výši paušální částky 2 x 300 Kč za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. JUDr. Pavel Švandrlík, advokát, je plátcem daně z přidané hodnoty, náklady zastoupení se podle § 35 odst. 8 s. ř. s. zvyšují o částku odpovídající dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést. Dohromady tedy přiznal Nejvyšší správní soud zástupkyni stěžovatele 8.228 Kč (2 x 3.100 Kč + 2 x 300 Kč + 1.528 Kč) a k výplatě stanovil přiměřenou lhůtu. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. července 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu