3 Azs 11/2009-96

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. B., proto žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2007 čj. OAM-1-305/VL-10-ZA05-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2008 čj. 63 Az 66/2007-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2008 čj. 63 Az 66/2007-37, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného ve věci mezinárodní ochrany, a rozhodnuto o nákladech řízení. Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Jelikož žalobce zastoupen nebyl a v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, zaslal mu krajský soud příslušný tiskopis a vyzval stěžovatele k prokázání jeho výdělkových, majetkových a osobních poměrů. Zásilka byla stěžovateli doručena náhradním způsobem a stěžovatel na ni nereagoval. Usnesením ze dne 14. 7. 2008 čj. 63 Az 66/2007-72 rozhodl krajský soud tak, že žalobci se advokát pro řízení o kasační stížnosti neustanovuje. Krajský soud vyzval stěžovatele, aby si do jednoho měsíce zvolil advokáta a předložil plnou moc pro zastupování, a aby uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Zásilka byla stěžovateli doručena náhradním způsobem a na usnesení nereagoval.

V řízení o kasační stížnosti je jednou z podmínek řízení, která musí být splněna, povinné zastoupení advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. V projednávané věci stěžovatel advokátem přes výzvu soudu zastoupen není. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V projednávané věci je nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti nedostatkem odstranitelným, který však přes výzvu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu