č. j. 3 Azs 11/2007-46

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce O. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2005, čj. OAM-1055/VL-07-05-2005, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 Az 85/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 2006, č. j. 60 Az 85/2005-17,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2005, čj. OAM-1055/VL-07-05-2005, byla zamítnuta žádost žalobce (dále též stěžovatel ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 2006, č. j. 60 Az 85/2005-17, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného.

Proti rozsudku podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, v níž mj. požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Soud proto stěžovateli zaslal formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a vyzval stěžovatele, aby vyplněný formulář ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení vrátil zpět krajskému soudu. Pokus o doručení tohoto formuláře stěžovateli byl učiněn dne 27. 9. 2006 na adresu místa jeho hlášeného pobytu. Stěžovatel však nebyl zastižen, proto byla zásilka uložena na poště a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do tří dnů, bude se poslední den lhůty považovat na den doručení. Stěžovatel si zásilku ve lhůtě nevyzvedl a tato byla dne 16. 10. 2006 vrácena zpět Krajskému soudu v Ostravě. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2006, č. j. 60 Az 85/2005-33, nebyl žalobci ustanoven zástupce z řad advokátů a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnost a aby prostřednictvím tohoto zástupce doplnil rozsah a důvody napadení rozsudku krajského soudu. Stěžovatel byl poučen, že v případě, že nebude zastoupen advokátem, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo stěžovateli doručeno právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 18. 12. 2006. Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi nepředložil ani nenapadl kasační stížností usnesení, jímž byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Toto rozhodnutí přecházelo posuzování přijatelnosti kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu