č. j. 3 Azs 11/2005-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: D. X. D., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2004 č. j. 55 Az 817/2003-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í: Kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Brně dne 24. 11. 2004 se žalobce domáhá zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 30. 8. 2004 č. j. 55 Az 817/2003 -19, kterým byla odmítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2003 č.j. OAM-2893/VL-11-ZA-03-2003 o neudělení azylu dle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z předloženého soudního spisu plyne, že citované usnesení Krajského soudu v Brně, ve kterém byl žalobce řádně poučen o možnosti podat ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost, bylo žalobci doručeno ve smyslu § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) dne 4. 10. 2004.

Podle ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží na poště a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V projednávaném případě byl pokus doručovatele o doručení zásilky s usnesením krajského soudu žalobci učiněn dne 23. 9. 2004, žalobce nebyl zastižen, proto byla zásilka uložena na poště. Její úložní doba skončila desátým dnem od uložení, tedy dne 4. 10. 2004, který je považován za den doručení usnesení. vyhotovení usnesení u krajského soudu dne 23. 11. 2004.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty dle odst. 3 citovaného ustanovení nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V daném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení usnesení, tj. pondělí 4. 10. 2004, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo pondělí 18. 10. 2004. Kasační stížnost však byla žalobcem podána osobně u Krajského soudu v Brně teprve dne 24. 11. 2004.

Zákonnost postupu krajského soudu při doručování usnesení žalobce v kasační stížnosti nezpochybnil. Skutečnost, že si žalobce později (tj. po doručení dle § 46 odst. 4 o. s. ř.) u krajského soudu usnesení sám vyzvedl, nemá na běh lhůty k podání kasační stížnosti žádný vliv.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu