č. j. 3 Azs 107/2006-108

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce V. B., zastoupeného opatrovnicí paní B. S., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, adresa pro doručování: Masarykova 31, Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2003, čj. OAM-668/VL-19-ZA05-2003, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Az 859/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2004, č. j. 55 Az 859/2003-23,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 10. 2003, čj. OAM-668/VL-19-ZA05-2003, nebyl žalobci (dále též stěžovatel ) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a nebyla na něj vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2004, č. j. 55 Az 859/2003-23, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného. Rozsudek byl žalobci doručen do vlastních rukou dne 17. 1. 2005.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2005, č. j. 3 Azs 353/2005-75, bylo podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 zastaveno řízení o kasační stížnosti směřující proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně, neboť stěžovatel byl neznámého pobytu a tato skutečnost bránila pod dobu delší devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 12. 2005.

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. 1. 2006 a doručenou Krajskému soudu v Brně dne 23. 1. 2006 se žalobce opětovně domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2004, č. j. 55 Az 859/2003-23; současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Po podání této kasační stížnosti se stalo místo pobytu stěžovatele opět neznámým. Proto mu byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2006, č. j. 55 Az 859/2003-105, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. ustanovena opatrovnicí paní B. S. Usnesení nabylo právní moci dne 21. 4. 2006.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o kasační stížnosti, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pondělí dne 17. 1. 2005, kdy byl kasační stížností napadený rozsudek doručen žalobci do vlastních rukou. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v úterý dne 18. 1. 2005 a skončila v pondělí dne 31. 1. 2005. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 31. 1. 2005, aby lhůta pro její podání byla zachována. Žalobce však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 21. 1. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Za této procesní situace se soud již nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ani žádostí o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu