3 Azs 1/2015-28

U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně L. O., zastoupené Mgr. Tomášem Císařem, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 22, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2014, č. j. 32 Az 11/2014-29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížností brojila proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2014, č. j. 32 Az 11/2014-29, jímž krajský soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2014, č. j. OAM-243/ZA-ZA14-P07-2013, kterým žalovaný rozhodl, s odkazem na § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, že se žalobkyni neuděluje mezinárodní ochrana. Podáním ze dne 30. 10. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 11. 2015, vzala stěžovatelka (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu