č. j. 3 Azs 1/2005-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce Y. L., zastoupeného Mgr. Pavlínou Mixovou, advokátkou se sídlem Velké nám. 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2003, č. j. OAM-4682/CU-LE01-C10-2003, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 Az 169/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 6. 2004, č. j. 14 Az 169/2003-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 14. 10. 2004 napadá rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 6. 2004, č. j. 14 Az 169/2003-30, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2003, č. j. OAM-4682/CU-LE01-C10-2003. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokus o doručení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem stěžovateli byl učiněn dne 2. 9. 2004 na jím uvedenou adresu, přičemž zásilka byla uložena a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení; stěžovatel zásilku ve stanovené lhůtě nepřevzal. Právní fikce doručení rozhodnutí nastala tedy podle ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 42 odst. 5 s. ř. s. v pondělí dne 13. 9. 2004; stěžovatel převzal rozsudek bez vyzvání osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 6. 10. 2004. Dne 14. 10. 2004 podal stěžovatel osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku. Současně s podáním kasační stížností stěžovatel soudu předložil návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Osobě, která tvrdí, že o ní soud nesprávně vyslovil, že není osobou zúčastněnou na řízení, a osobě, která práva osoby zúčastněné na řízení uplatnila teprve po vydání napadeného rozhodnutí, běží lhůta k podání kasační stížnosti ode dne doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pondělí 13. 9. 2004, kdy nastala fikce doručení rozsudku žalobci podle ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v úterý 14. 9. 2004 a skončila v pondělí 27. 9. 2004. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 27. 9. 2004, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně až dne 14. 10. 2004. Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Skutečnost, že si žalobce dne 6. 10. 2004 u Krajského soudu v Ústí nad Labem rozsudek převzal, neměla vliv na běh lhůt pro doručení ani pro podání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu