3 As 93/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: V. H. N., zastoupen Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra-Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Náměstí Hrdinů 1634/32, Praha 4, o přezkoumání rozhodnutí Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30. 8. 2010, č.j. CPR-4818-1/ČJ-2010-9CPR-C213, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2013, č. j. 7 A 166/2010-54,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ) ze dne 15. 5. 2013, č. j. 7 A 166/2010-54 (dále jen napadený rozsudek ), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30. 8. 2010, č.j. CPR-4818-1/ČJ-2010-9CPR-C213. Tímto rozhodnutím nebylo stěžovateli uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 9. 2013 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce svoji kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku městského soudu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí. Nejvyšší správní soud dodává, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolal řízení o přezkoumání napadeného rozsudku městského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2013

JUDr. Petr Průcha předseda senátu