3 As 86/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci navrhovatele: J. K., proti odpůrci: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: PRATURB s.r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, zastoupené Mgr. Jiřím Bártou, LL.M., advokátem se sídlem Praha 1, ovocný trh 1096/8, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2015, č. j. 8 A 19/2015-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení ne m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Kasační stížností ze dne 16. 4. 2015 napadl navrhovatel (dále stěžovatel ) rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2015, č. j. 8 A 19/2015-31, kterým byl zamítnut návrh na zrušení úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ze dne 26. 1. 2012, č. U 0950/2012.

Jelikož zároveň s podáním stěžovatel nezaplatil soudní poplatek, přestože poplatková povinnost v tomto případě vzniká již podáním kasační stížnosti (§ 4 odst. 1 písm. d/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 6. 5. 2015, č. j.-8, aby uvedenou povinnost splnil v zároveň stanovené lhůtě. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Uvedené usnesení bylo dne 13. 5. 2015 doručeno do datové schránky tehdejšího stěžovatelova zástupce JUDr. Milana Hulíka, Ph. D. (dále zástupce ). Dne 20. 5. 2015 obdržel zdejší soud přípis, v němž zástupce požádal o prodloužení lhůty, ve které měl být soudní poplatek zaplacen. Důvodem měly být blíže neurčené překážky, které zástupci neumožňovaly se stěžovatelem navázat spojení a výzvu k zaplacení soudního poplatku mu předat. Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 28. 5. 2015 lhůtu k zaplacení soudního poplatku prodloužil a současně stěžovatele znovu poučil, že nebude-li ani v prodloužené lhůtě poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Posledně zmiňovaný přípis byl doručen do datové schránky zástupce dne 29. 5. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil a jedinou reakcí byla žádost jeho zástupce ze dne

2. 6. 2015 o opětovné prodloužení lhůty. Tentokrát zástupce stěžovatele o prodloužení lhůty informoval, stěžovatel ovšem reagoval nikoli zaplacením soudního poplatku, nýbrž odvoláním plné moci zástupci. Zbývá dodat, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek zaplacen, ačkoli lhůta k jeho zaplacení uplynula již 1. 6. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Takovým zákonem je právě zákon o soudních poplatcích. Ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. se užije podle § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě, že poplatkovou povinnost nesplní. Stěžovatel k zaplacení soudního poplatku nevyužil ani možnosti splnit tuto svou povinnost v dodatečné lhůtě, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Osoba zúčastněná na řízení by měla právo na náhradu nákladů v případě, že by jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil, popřípadě z důvodů zvláštního zřetele hodných (§ 60 odst. 5 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že jí soudem žádná povinnost uložena nebyla a neexistuje ani žádný z důvodů hodných zvláštního zřetele, právo na náhradu nákladů osobě zúčastněné na řízení rovněž nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu