3 As 85/2015-11

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Radovanem Havelcem v právní věci žalobců: a) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5-Kaskády Barrandov III, se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, zastoupený Mgr. Ing. Markem Švehlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, b) M. Š., zastoupený Mgr. Martinem Švehlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) V. H., II) V. J., III) E. H., všichni zastoupeni Mgr. Ing. Markem Švehlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, IV) SEA SIDE, SE, se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, V) FINEP BARRANDOV ZÁPAD k. s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 846/1, zastoupený Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, VI) Městská část Praha-Slivenec, se sídlem Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, zastoupená Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, VII) Městská část Praha 5, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, zastoupená Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze, vyhlášenému v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 54/2014 při ústním jednání konaném dne 17. 2. 2015,

takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j.-8, s e o p r a v u j e tak, že se na konci poslední věty za slovo vyhlášenému vkládají slova v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 54/2014 .

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j.-8, bylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze, vyhlášenému při ústním jednání konaném dne 17. 2. 2015 v rámci řízení vedeného u toho soudu pod sp. zn. 6 A 54/2014. Nejvyšší správní soud výrokem I. svého usnesení odmítl kasační stížnost pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 120 téhož zákona] a výrokem II. téhož usnesení rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud nicméně v záhlaví svého usnesení ze dne 14. 5. 2015, č. j.-8, opomněl nezaměnitelně identifikovat řízení, v rámci něhož bylo napadené usnesení městského soudu vyhlášeno. I když z celkového kontextu záhlaví, výroku a odůvodnění usnesení ze dne 14. 5. 2015, č. j.-8, není pochyb o tom, v jakém řízení a kterým soudem bylo stížností napadené usnesení vyhlášeno, přesto považoval Nejvyšší správní soud za vhodné své usnesení ve smyslu § 54 odst. 4 věty druhé s. ř. s. opravit a příslušnou spisovou značku doplnit do jeho záhlaví.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu