3 As 82/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. T., zastoupen JUDr. Květoslavem Baslem, advokátem se sídlem Na Slovance 567, Nový Bor, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2013, č. j. OD 156/13-3/67.1/13045/Rg, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 1. 7. 2013, č. j. 59 A 47/2013-16,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou, kasační stížností, napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2013, č. j. OD 156/13-3/67.1/13045/Rg. Krajský soud žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť byla podána opožděně.

Zároveň s podáním kasační stížnosti žalobce nezaplatil soudní poplatek. Ke splnění této povinnosti byl vyzván usnesením tohoto soudu ze dne 16. 8. 2013, č. j.-8, soudní poplatek ovšem ani poté nezaplatil.

V podání ze dne 28. 8. 2013, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 8. 2013, označeném jako Kasační stížnost vedená pod č. j.-zpětvzetí žalobce uvedl, že kasační stížnost bere zpět v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu