3 As 76/2012-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobců: a) JUDr. V. V., b) Mgr. E. T., oba zastoupeni JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) P. B., 2) L. B., 3) J. P., 4) SKANSKA, a.s., se sídlem Líbalova 1, Praha 4, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2008 č. j. S-MHMP 498135/2007/OST/Cř/Vč, o opravě usnesení ze dne 8. srpna 2012, č. j. 3 As 76/2012-30,

takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2012, č. j.-30, se opravuje tak, že část věty ve znění: u ČNB č. 3703-46127621/0710 bude nahrazena zněním: u KB č. X .

Odůvodn ěn í:

Usnesením ze dne 8. 8. 2012, č. j.-30, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2012, č. j. 9 Ca 195/2008-229, a zároveň rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč žalobcům. V písemném vyhotovení uvedeného usnesení v důsledku zřejmé písařské chyby bylo uvedeno namísto čísla účtu žalobce, ze kterého byla vracená část soudního poplatku zaplacena a kam má být vrácena, číslo účtu Nejvyššího správního soudu, ze kterého bude uvedený soudní poplatek žalobcům vrácen.

Jedná se tedy o případ opravy soudního rozhodnutí ve smyslu § 54 odst. 4, § 55 odst. 5 zákona č. 150/52002 Sb. v platném znění, soudní řád správní ( s. ř. s. ).

Vzhledem k tomu, že oprava uvedené chyby se týká výroku rozhodnutí, je třeba o tom vydat opravné usnesení-§ 54 odst. 4 věta druhá s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto unesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. září 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu