3 As 70/2012-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: TPMC, s. r. o., se sídlem Zahradní 173/2, Plzeň, zastoupený JUDr. Tomášem Roubíkem, advokátem se sídlem Novomlýnská 5, Praha 1, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1988/ 2011, a rozhodnutí žalované ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1942/2011, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, č. j. 7 A 279/2011-55,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností napadla žalovaná v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba proti jejímu rozhodnutí ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1988/2011, a kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1942/ 2011, a věc jí byla v tomto rozsahu vrácena k dalšímu řízení.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 7. 2012 označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, č. j. 7 A 279/2011 žalovaná uvedla, že na svém 11. zasedání konaném dne 12. a 13. 6. 2012 přijala usnesení, jímž bere zpět kasační stížnost proti uvedenému rozsudku. Navrhla, aby Nejvyšší správní soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalovaná vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. července 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín v. r. předseda senátu