3 As 64/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce I. K., zastoupeného JUDr. Pavlem Šímou, advokátem se sídlem Plzeň, Radobyčická 8, proti žalované Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Nádražní 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 1. 2015, č. j. 17 A 54/2014-36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 1. 2015, č. j. 17 A 54/2014-36, jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 7. 2014, č. j. KRPP-95650-1/ČJ-2014-0300DP, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Policie ČR, Městského ředitelství policie Plzeň ze dne 29. 4. 2014, č. j. KRPP-36526-25/ČJ-2013-030506. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o obnovu řízení ve věci přestupku stěžovatele, o němž bylo rozhodnuto v blokovém řízení dne 11. 4. 2011 policejním orgánem Dopravního inspektorátu Plzeň, zadokumentovaném na pokutovém bloku série CR/2010 č. R0299272. Podáním ze dne 3. 4. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 4. 2015, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a) věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Nadto Nejvyšší správní soud konstatuje, že žalobce ani přes výzvu zdejšího soudu nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, což je dalším důvodem pro to, aby Nejvyšší správní soud dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu