č. j. 3 As 64/2005-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Slovanská 7, Šumperk, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 5. 2005, čj. KUOK/11632/05/OSV-DS/7025/SD-89, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 147/2005, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, č. j. 22 Ca 147/2005-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky Mgr. Pavly Frodlové s e u r č u j e částkou 650 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného uvedeným v záhlaví tohoto rozhodnutí bylo na základě odvolání žalobce (dále též stěžovatel ) změněno rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Zábřeh ze dne 23. 3. 2005, čj. S/177/05, jímž byly podle § 63 odst. 1 spr. ř. zamítnuty návrhy žalobce na povolení obnovy řízení ve věcech pravomocných rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Zábřeh ze dne 24. 5. 2004, čj. SK/180/04, ze dne 22. 6. 2004, čj. S/267/04, ze dne 19. 7. 2004, čj. S/337/04 a ze dne 9. 8. 2004, čj. S/406/04, o zamítnutí návrhů žalobce na vyloučení všech pracovníků Městského úřadu Zábřeh ve věcech žádostí o dávky sociální péče.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, č. j. 22 Ca 147/2005-11, byl návrh žalobce na přezkum výše citovaného rozhodnutí odmítnut s odůvodněním,

že se jedná o rozhodnutí vyloučené z přezkumu ve správním soudnictví, neboť rozhodnutí o vyloučení pracovníků správního orgánu, včetně obnovy řízení v takové věci, je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, na což se vztahuje kompetenční výluka podle § 70 písm. c) s. ř. s. Proto soud návrh jako nepřípustný odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. c) s. ř. s.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel včasnou kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž požádal o ustanovení zástupce, v čemž mu soud vyhověl. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 11. 2005, č. j. 22 Ca 147/2005-26, byl stěžovatel prostřednictvím své zástupkyně vyzván k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení uvedl, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů kasační stížnost podává; byl upozorněn na to, že kasační stížnost lze podat pouze z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl soudem řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad.

Přípisem ze dne 28. 11. 2005 zástupkyně stěžovatele jeho jménem pouze sdělila, že kasační stížnost je podávána z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. a § 104 odst. 3 s. ř. s.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podaná kasační stížnost nesplňuje ani po doplnění náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné napadené rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Zastoupený stěžovatel byl soudem vyzván k odstranění vad této kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. napadá rozhodnutí krajského soudu. Usnesení obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. Přípis, který byl soudu zaslán jako reakce na tuto výzvu, však nelze považovat za řádné doplnění kasační stížnosti, k němuž byl stěžovatel soudem vyzván.

Takovou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Pouhá citace ustanovení právních předpisů nepředstavuje řádně uplatněné důvody kasační stížnosti. Stěžovatel byl Krajským soudem v Ostravě vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti jejího odmítnutí v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla doplněna v rozsahu, který by umožnil zdejšímu soudu přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí krajského soudu nebo přezkoumat vady řízení před tímto soudem. Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti, a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o této kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátce částkou 2 x 250 Kč za dva úkony právní služby-první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a doplnění kasační stížnosti ze dne 28. 11. 2005 a dále 2 x 75 Kč paušální náhrady hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 650 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu