č. j. 3 As 6/2006-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobců: a) Ing. M. Č., b) P. Č., oba zastoupeni JUDr. Pavlem Kavinkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Králodvorská 16, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, za účasti: 1) L. Č. r., s. p., 2) Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sázava, zastoupené JUDr. Františkem Korbelem, advokátem, se sídlem Tábor, Převrátilská 330, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2005, č. j. 8 Ca 137/2004-97,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadli žalobci v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 27. 2. 2004, zn. 13846/OP-63200/03-Št. V kasační stížnosti žalobci dovozovali existenci důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhli proto, aby byl napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 6. 3. 2006 vzal pak žalobci svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět a navrhli zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobců obsažený v jejich podání ze dne 6. 3. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Osobám zúčastněným na řízení nebyla uložena soudem žádná povinnost a proto jim žádné náklady řízení nevznikly. O vrácení soudního poplatku žalobcům ve výši 3000 Kč rozhodne Městský soud v Praze samostatným usnesením.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu