3 As 59/2013-13

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: Ing. O. G., zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem Jana Uhra 13, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2012 č. j. JMK 130844/2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012-23,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 59/2013-11, s e o p r a v u j e tak, že:

I. ve výroku se místo data 4. 8. 2013 uvádí správné datum 8. 4. 2013 .

II. v záhlaví za slovem rozhodl namísto slov předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem se uvádí v senátu, složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j. 3 As 56/2013-11, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že odmítl podání žalobkyně, kterým napadla usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, č. j. 30 A 125/2012-23.

Ve výroku usnesení čj. 3 As 56/2013-11, v důsledku zřejmého omylu, bylo uvedeno chybné datum odmítaného podání stěžovatelky (místo 8. 4. 2013 přehozením čísel datum 4. 8. 2013) a v záhlaví byl omylem užit vzor rozhodnutí o výzvě k doplnění kasační stížnosti, použitý dříve ve výzvě k doplnění podání a žalobkyni doručený dne 3. 5. 2013. Ve skutečnosti o odmítnutí podání žalobkyně ze dne 8. 4. 2013 rozhodl senát Nejvyššího správního soudu ve složení, uvedeném ve výroku tohoto usnesení, o rozhodnutí senátu byl vyhotoven a dne 26. 6. 2013 podepsán hlasovací protokol č. j.-10, založený trvale na č.l. 10 soudního spisu.

Uvedené zjevné nesprávnosti usnesení opravuje Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 54 odst. 4, § 55 odst. 5 s. ř. s. Vykonatelnost usnesení o odmítnutí podání žalobkyně ze dne 8. 4. 2013 se odkládá do právní moci tohoto opravného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu