3 As 50/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem v Praze 1, Národní 118/16, v řízení o žalobě proti třem rozhodnutím žalované ze dne 11. 8. 2010, č. j. 2114/10, č. j. 2113/10 a č. j. 2112/10 proti usnesení Městského soudu v Praze z 27. 2. 2015, č. j. 8 A 117/2011-56-58,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze z 27. 2. 2015, č. j. 8 A 117/2011-56-58, jímž městský soud zamítl opětovnou žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků (výrok I.), odejmul žalobci úplné osvobození od soudních poplatků se zpětnou účinností (výrok II.) a přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků zčásti (výrok III.).

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením z 12. 3. 2015, č. j.-4, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 750 Kč a k předložení plné moci advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení. Stěžovatel následně požádal pro nedostatek prostředků o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, pro nesplnění podmínky zastoupení pak případně kasační stížnost odmítne.

Toto usnesení s uvedeným poučením bylo žalobci doručeno dne 19. 3. 2015. Žalobce pouze elektronickým sdělením z 30. 3. 2015 k uvedenému usnesení uvedl, že [stěžovatel] oznamuje třetímu senátu adresovaného soudu, že neuhradí ani jedinou korunu za přezkum aktu KS, když je adresovaný soud konzistentně nezpoplatňuje, a to i na základě rozhodnutí rozšířeného senátu. Stejně tak si na své náklady nebude zajišťovat advokáta u organizace, která je ve střetu zájmů (ČAK), natož v krátké lhůtě 14 dní .

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost v určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení-absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti-přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. dubna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu