č. j. 3 As 5/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce A. Ž., proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 114/2004, o přezkoumání rozhodnutí o uložení kázeňského trestu ze dne 16. 4. 2004 a rozhodnutí o vyřízení stížnosti ze dne 29. 4. 2004 č.j. 31/2004/104-St-V, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2005 č. j. 7 Ca 114/2004-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 9. 2005 č. j. 7 Ca 114/2004-45 odmítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí zaměstnance Vězeňské služby České republiky, věznice Plzeň, ze dne 16. 4. 2004, kterým byl žalobci uložen kázeňský trest podle ustanovení § 46 odst. 1, 3 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a proti dopisu-vyřízení stížnosti ředitele Věznice Plzeň ze dne 29. 4. 2004 č.j. 31/2004/104-St-V.

Proti citovanému rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce včas kasační stížnost, která však neobsahovala veškeré náležitosti požadované ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, jak stanoví § 105 odst. 2 s. ř. s. Městský soud v Praze proto usnesením ze dne 15. 11. 2005 č. j. 7 Ca 114/2004-54 žalobce vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení odstranil vady podané kasační stížnosti, kdy kasační stížnost musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje; v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá; údaj, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno; a aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupcem advokáta. Žalobce byl zároveň poučen, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, jeho podání může být odmítnuto, a že má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soudu navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů. Z předloženého soudního spisu plyne, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2005 č. j. 7 Ca 114/2004-54 bylo žalobci doručeno dne 18. 11. 2005, přičemž on na něj ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.), a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, ačkoliv pro řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek uvedených v § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné, kasační stížnost také neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především označení rozhodnutí, proti němuž směruje, a údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je toto rozhodnutí napadáno (ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě žalobce) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Městský soud v Praze ve smyslu § 37 odst. 5 a § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně poučil a stanovil mu lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě (ani později) nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu