3 As 47/2008-80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., zastoupený Mgr. Radovanem Kavkou, advokátem se sídlem Tylova 4, České Budějovice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2006, č. j. VS-205/3-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2008, č. j. 9 Ca 361/2007-58,

takto:

I. Řízení se za s ta vuje .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce napadl kasační stížností (podanou soudu dne 6. 11. 2008) v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že se návrh žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítá.

Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím posuzoval žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti ze dne 21. 7. 2008, jíž žalobce podal proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2008, č. j. 9 Ca 361/2007-46. Uvedeným rozhodnutím Městského soudu v Praze byla žaloba podaná žalobcem ze dne 22. 1. 2007 podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítnuta jako nepřípustná, neboť soud dospěl k závěru, že napadené sdělení žalovaného ze dne 20. 4. 2006, č. j. VS-205/3-2006, není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 60 a násl. s. ř. s. a je tudíž z přezkoumání soudem vyloučeno.

Podáním ze dne 12. 2. 2009 vzal žalobce svou kasační stížnost, vedenou u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn.(9 Ca 361/2007 t. č. u Krajského soudu v Českých Budějovicích) v plném rozsahu zpět. V podání dále uvedl, že bere zpět kasační stížnost nikoliv proto, že by se nechal přesvědčit nesprávným výrokem, že každé sdělení SO není rozhodnutím, nýbrž pro předešlou neobezřetnost k procesním lhůtám .

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 12. 2. 2009 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Žalobce vzal svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět do doby, než o ní soud rozhodl. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaných ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu