3 As 44/2012-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobců: a) D. K., b) M. K., zastoupeni JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem Štefánikova 58/31, Kopřivnice, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2009 č. j. MSK 180393/2009, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 2. 2012, č. j. 22 A 2/2010 -84,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobcům s e v r a c í soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jejich zástupce JUDr. Jiřího Raka, advokáta se sídlem Štefánikova 58/31, Kopřivnice, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen žalovaný ) rozhodnutím ze dne 4. 11. 2009, čj. MSK 180393/2009 zamítl odvolání žalobců (dále jen stěžovatelů ) proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 1. 10. 2007 čj. SÚ/18/2003/ 06/Ra, kterým byla umístěna stavba Silnice I/48 Rychaltice-Frýdek-Místek na pozemcích v k. ú. Rychaltice, Fryčovice, Chlebovice, Lysůvky a Místek (dále jen silnice I/48 ).

Rozhodnutí žalovaného napadli stěžovatelé správní žalobou, v níž vznesli námitky proti posouzení stavebního objektu SO 129-příjezdová komunikace ke stolárně žalovaným, ohledně stavby protihlukové zdi, která má být v souvislosti se stavbou silnice I/48 vybudována v blízkosti domu stěžovatelů, rozporovali závěry znalce k navrhované stavbě a způsob doručování napadeného rozhodnutí.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 2. 2012, č. j. 22 A 2/2010-84, byla žaloba zamítnuta. Proti rozsudku podali stěžovatelé kasační stížnost z důvodu obsažených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., ve které zopakovali většinu námitek ze správní žaloby.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. 2. 2012, č. j. 22 A 3/2010-78, shledal důvodnou žalobu dalšího účastníka řízení v předmětné věci a napadené rozhodnutí žalovaného zrušil. Nejvyšší správní soud by tak měl rozhodovat o kasační stížnosti směřující proti rozsudku, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí, které již neexistuje.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 10. 2013 označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti žalobci uvedli, že kasační stížnost ze dne 28. 3. 2012 berou v celém rozsahu zpět a žádají o zastavení soudního řízení a vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel (účinně) svůj návrh zpět.

Úkon žalobců, jímž vzali zpět kasační stížnost, nevzbuzuje pochybnosti o úmyslu jejich jednání. Vzhledem k tomu, že žalobci vzali účinně svoji kasační stížnost zpět dříve, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci bez dalšího zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Vzhledem k zastavení daného řízení, rozhodl Nejvyšší správní soud i o vrácení již zaplaceného soudního poplatku. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatelé zaplatili soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Pro účely vrácení je tedy nutné zaplacený poplatek snížit o 20 % (1.000 Kč). Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zbylých 4.000 Kč. Uvedený poplatek bude dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácen k rukám zástupce stěžovatelů JUDr. Jiřího Raka, do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu