č. j. 3 As 4/2005-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce JUDr. S. K., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství se sídlem Těšnov 17, Praha 1, o návrhu na obnovu řízení ve věci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2002 sp. zn. 28 Ca 380/2000, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2004 č. j. 5 Ca 64/2003-5,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému se n e p ř i zn á vá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost, označenou jako dovolání, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2004 čj. 5 Ca 64/2003-5, jímž byl odmítnut jeho návrh na obnovu řízení ve věci rozsudku téhož soudu ze dne 18. 11. 2002 sp. zn. 28 Ca 380/2000, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že žalobce podáním došlým Městskému soudu v Praze dne 30. 12. 2002 požádal o obnovu řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Ca 380/2000 ve věci jeho restitučního nároku, které bylo ukončeno rozsudkem téhož soudu ze dne 18. 11. 2002. Městský soud v Praze uvedl, že podle § 53 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ) proti rozhodnutí soudu jsou přípustné opravné prostředky, jen stanoví-li tak tento zákon, přičemž opravnými prostředky se rozumí kasační stížnost a obnova řízení. Kasační stížnost lze podle § 131 s. ř. s. podat pouze proti rozhodnutím krajských soudů vydaným po dni účinnosti tohoto zákona (tj. po dni 1. 1. 2003). Obnova

řízení je podle § 114 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. přípustná toliko proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. s. ř. s.) a ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 a násl. s. ř. s.). Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Ca 380/2000 byl vydán dne 18. 11. 2002, tedy za účinnosti předchozí právní úpravy, účinné do 31. 12. 2002. Nejde přitom o rozsudek vydaný v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu, ani ve věcech politických stran a politických hnutí. Městský soud v Praze tedy dovodil, že v daném případě nejsou splněny podmínky přípustnosti návrhu na obnovu řízení stanovené v § 114 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. a návrh podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustný odmítl.

Žalobce v kasační stížnosti shrnul průběh předchozích soudních řízení, poukázal to, že řízení trpěla nezákonnostmi a bylo mu upřeno právo na spravedlivý proces. Navrhl, aby napadené usnesení Městského soudu v Praze bylo zrušeno.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti, dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

V projednávané věci se nejednalo o žádný z případů taxativně uvedených v § 114 s. ř. s. Proto je návrh na obnovu řízení v projednávané věci nepřípustný a Městský soud v Praze v souladu se zákonem takový návrh odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud pro úplnost podotýká, že ani podle právní úpravy správního soudnictví, účinné do 31. 12. 2003, by nebylo možno návrhu na obnovu řízení v projednávané věci vyhovět, protože proti rozhodnutí soudu nebyly přípustné opravné prostředky, s výjimkou věcí důchodového pojištění a důchodového zabezpečení (§ 250s odst. 1, 2 o. s. ř.).

Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému nevznikly náklady převyšující jeho běžnou úřední činnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu