3 As 37/2008-107

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: M. S., zastoupeného advokátem Mgr. Filipem Maříkem, se sídlem Mikulášská 9, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, za účasti osob na řízení zúčastněných: P. K.; M. P., zastoupeného advokátem JUDr. Ing. Vojtěchem Levorou, se sídlem Slovanská tř. 436, Plzeň, a M. S., o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2006 čj. RR 2868/06, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2008 č. j. 57 Ca 165/2006-63,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci byl ve středu dne 4. 6. 2008 doručen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2008 č. j. 57 Ca 165/2006-63, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost, kterou doručil Krajskému soudu v Plzni osobně ve čtvrtek dne 19. 6. 2008.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto: Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. V projednávané věci to znamená, že včasnou kasační stížnost bylo možno podat (ať osobně u krajského soudu nebo k poštovní přepravě) nejpozději ve středu dne 18. 6. 2008. Jestliže byla kasační stížnost podána ve čtvrtek dne 19. 6. 2008, byla podána opožděně. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) byl podán předčasně nebo opožděně. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděnou.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu