3 As 36/2012-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: Mgr. J. V., Ph.D., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2010, č. j. JMK146770, sp. zn. S-JMK146770/2010/OŽP-Ho, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 30 A 7/2011-60,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností napadl žalovaný (dále jen stěžovatel ) rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 31. 1. 2012, č. j. 30 A 7/2011-60 (dále jen napadený rozsudek ), kterým bylo zrušeno žalobou napadené rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 1. 12. 2010, č. j. JMK 146770, sp. zn. S-JMK 146770/2010/OŽP-Ho (dále jen napadené rozhodnutí ) a vráceno žalovanému k dalšímu řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 20. 9. 2010, č. j. ŽPÚP/33258/2010 (dále jen provostupňové rozhodnutí ) , kterým byla podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzena existence honitby Obora Radějov a dále bylo rozhodnuto o pozemcích parc. č. 3326, 3327 a 3328 dle pozemkového katastru v katastrálním území Radějov u Strážnice.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2012 vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět. V podání uvedl, že obdržel dne 13. 6. 2012 zpětvzetí žádosti žalobce o určení právních vztahů k honitbě Obora Radějov. Žalovaný proto rozhodnutím podle § 66 odst. 1 písm. a) a § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. 6. 2012, č. j. JMK 69100/20112 zrušil prvostupňové rozhodnutí a předmětné řízení zastavil.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu