3 As 35/2014-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce multigate, a. s., se sídlem Olomouc, Riegerova 373/6, zastoupeného JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Olomouc, Wellnerova 1322/3C, proti žalovanému Magistrátu města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2014, č. j. 29 Af 1/2012-69,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2014, č. j. 29 Af 1/2012-69, jímž krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2011, č. j. MMB/0413161/2011, a rovněž i rozhodnutí (platební výměr č. VHP/23/11) Úřadu městské části Brno-Líšeň ze dne 31. 8. 2011, č. j. MCLISEN07688/2011/2500/Mikš, sp. zn. S-MCLISEN 07125/2011/3, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Výše uvedenými rozhodnutími byl žalobci podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje (interaktivní videoloterní terminály) v celkové výši 14.164 Kč.

Podáním ze dne 27. 5. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno; úprava nákladů řízení, vyplývající z ustanovení § 60 s. ř. s., přiznání náhrady nákladů řízení žalobci v případě zpětvzetí kasační stížnosti žalovaným neumožňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu