3 As 31/2008-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: V. K., zastoupený JUDr. Ottou Mrňavým, advokátem se sídlem Tachovské nám. 649/3, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 4. 7. 2007, č. j. VS-107/RK/3-2007, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2007, č. j. 5 Ca 243/2007-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Otty Mrňavého s e u r č u j e částkou 2400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2007, č. j. 5 Ca 243/2007-21, jímž bylo podle § 37 odst. 5 s. ř. s. z důvodu neodstranění vad žaloby odmítnuto podání žalobce, jímž se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ministra vnitra ze dne 4. 7. 2007, č. j. VS-107/RK/3-2007. Tímto rozhodnutím ministra vnitra byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 21. 2. 2007, č. j. OAM-247-2/2007, jímž nebyla žalobci povolena obnova řízení ve věci udělení trvalého pobytu na území České republiky.

Usnesení Městského soudu v Praze bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 10. 1. 2008. Dne 28. 1. 2008 podal žalobce osobně u Městského soudu v Praze kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení usnesení soudu prvního stupně je čtvrtek dne 10. 1. 2008, kdy bylo kasační stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze doručeno žalobci. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v pátek dne 11. 1. 2008 a skončila ve čtvrtek dne 24. 1. 2008. Kasační stížnost tedy měla být tedy podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 24. 1. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně až dne 28. 1. 2008. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven soudem zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1 x 2100,-Kč za jeden úkon právní služby-spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení 1 x 300,-Kč paušální náhrady hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Celkem tedy odměna advokáta činí 2400,-Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu