3 As 26/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců a) V. H., b) J. H., c) P. H., d) B. H., všech zastoupených JUDr. Josefem Podhorským, advokátem se sídlem Benešov, Masarykovo nám. 102, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, za účasti osoby zúčastněné na řízení M. B., zastoupeného JUDr. Václavem Vlkem, advokátem v Praze 8, Sokolovská 22, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2014, č. j. 46 A 34/2012-129,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalovaný v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ), kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 17. 2. 2012, č. j. 030709/2012/KUSK, a zároveň prvoinstanční správní rozhodnutí Městského úřadu Vlašim ze dne 14. 11. 2011, č. j. VYST 27688/11-437/2007 PeH.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 2. 2015, označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 4. 2. 2015 , žalovaný uvedl, že bere zpět kasační stížnost, kterou podal v blanketní formě dne 4. 2. 2015 , a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o úmyslu stěžovatele. Vzhledem k tomu, že žalovaný vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud bez dalšího usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno. Podmínky pro užití věty druhé citovaného ustanovení ze soudního spisu nevyplývají.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 11. března 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu